Met het stijgen van de leeftijd treden er grote veranderingen op in de darmmicrobiota: niet enkel neemt de diversiteit af van de microbiële samenstelling maar ook de activiteit van de darmmicrobiota verandert. Deze wijzigingen nemen sterk toe wanneer ouderen verblijven in een zorginstelling. Onderstaande infografiek geeft een klare kijk op de veranderingen. 

 

Inflammaging, of de samenvoeging van de woorden “inflammation” en “aging”, verwijst naar de toestand van chronische laaggradige ontsteking in het lichaam die toeneemt met de leeftijd. Dat gaat gepaard met de veroudering van het immuunsysteem, dewelke in relatie kan staan met de darmmicrobiota. Een dysbiose zou op latere leeftijd een kettingreactie van ontstekingsfactoren kunnen veroorzaken, met risico op aftakeling, ziekte en sterfte. 

 

Met de vergrijzing van de wereldbevolking krijgt de gezondheid van de ouderen een belangrijkere rol. Omdat het ouder wordende immuunsysteem kan leiden tot refractaire infecties, met ernstige symptomen en complicaties tot gevolg, is dit een onderwerp dat sterk wordt bestudeerd. Wetenschappelijk onderzoek gaat niet alleen uit naar het begrijpen van de onderliggende mechanismen, steeds meer studies bestuderen ondersteunende maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld het effect nagegaan van de dagelijkse inname van een gefermenteerde melkdrank met LcS. Het bestaande onderzoek toont aan dat de toediening van LcS een voordelige invloed kan hebben op verschillende vlakken. 

In een dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek werd enerzijds een significante verbetering waargenomen van het stoelgangspatroon van ouderen en werd ook significant minder koorts gemeten1. Dit laatste werd bevestigd in een bijkomend onderzoek bij oudere patiënten2. De personen die dagelijks LcS toegediend kregen gedurende 6 maanden hadden opmerkelijk minder dagen koorts, maar ook lag de gemiddelde duur van de koorts duidelijk lager in vergelijking met de placebogroep. 

Ander onderzoek3, bij 264 oudere patiënten met een distale radiusfractuur die gedurende 3 maanden dagelijks ofwel een gefermenteerde melkdrank met LcS toegediend kregen ofwel een placebo, toont een versneld herstel van de handfunctie bij de personen die LcS innamen in vergelijking met de placebogroep. 

Tot slot ging een onderzoek4 de persoonlijke jaarlijkse variatie van de darmmicrobiota na bij 218 Japanse ouderen van 66-91 jaar. De auteurs zetten enkele punten in de kijker: 

  • 9% van deze ouderen vertoonde een substantiële verandering van de darmmicrobiota. De voorheen overheersende bacteriefamilies werden namelijk in de loop van het jaar vervangen. 
  • Deze personen consumeerden minder vaak gefermenteerde melkproducten dan hun leeftijdsgenoten. 
  • De onderzochte senioren die de afgelopen 10 jaar,3 keer of meer per week producten met LcS consumeerden, hadden statistisch lagere variaties dan de groep die minder dan 3 keer per week producten met LcS consumeerden.  

De auteurs concluderen dat de regelmatige inname van probiotica de darmmicrobiota van ouderen kan stabiliseren.